ГЛАВНА ФАСАДА
 
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Popović’s family House,
5, Radivoja Koraća Street

Споменик културе
Кућа Поповића,
Радивоја Кораћа 5

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house of the Popović family was built in 1928 after the design by authorized construction engineer Dragoljub A. Popović, for the family of Vuk Vojin Popović and his brother Gligorije, member of the Belgrade City Administration. The house has a cellar, ground floor and loft and follows the regulations line of the former Podrinjska Street. The eclectic approach in the front façade is the result of the post-academic postulates from the 1920s in design and choice of ornaments (neo-baroque gable, decorative vases, vaults, family medallion with initials, cornices, profiled plaques and balustrades on the parapet). In addition to its architectural values, this cultural monument has historic importance since vojvoda Vuk was an eminent historic personality, famous commander in the Balkan wars and WW I, in the legendary battles of Čelopek, Kumanovo, Bregalnica, Prilep and Bitola.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа Поповића саграђена је 1928. године по пројекту овлашћеног грађевинског инжењера Драгољуба А. Поповића за породицу војводе Вука Војина Поповића и његовог брата Глигорија, члана Управе града Београда. Кућа има подрум, приземље и поткровље и постављена је на регулациону линију некадашње Подрињске улице. Еклектички приступ у решавању уличне фасаде резултат је постакадемских постулата треће деценије у пројектовању и избору декорације (необарокни забат, декоративне вазе, волуте, породични медаљон са иницијалима, ренесансна ниша, лезене, венци, профилисане плоче и балустраде парапета). Поред архитектонских вредности, кућа има и историјски значај с обзиром да је војвода Вук истакнута историјска личност, прослављени војсковођа у балканским и I светском рату, командант у легендарним биткама на Челопеку, Куманову, Брегалници, Прилепу и Битољу.
 

Службени гласник РС бр. 39/97