Јавне набавке 2020. година

2020. година

Енергенти – уља за ложење и гасно уље екстра лако Евро ел

централизована јавна набавка

 1. Обавештење о закљученом уговору

Услуге мобилне телефоније

централизована јавна набавка

 1. Обавештење о закљученом уговору

 

Набавка електричне енергије – партија 2 – активна електрична енергија у категорији средњи и ниски напон и широка потрошња

 централизована јавна набавка

 1. Обавештење о закљученом уговору

 

Услуге штампања

ЈН 04/2020

отворени поступак

 1. Позив за подношење понуде
 2. Конкурсна документација
 3. Измена конкурсне документације
 4. Конкурсна документација – пречишћен текст
 5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
 6. Обавештење о закљученом уговору – партија 2
 7. Одлука о додели уговора – партија 1
 8. Обавештење о закљученом уговору

 

Набавка тонера

ЈН 03/2020

јавна набавка мале вредности

 1. Позив за подношење понуде
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора
 4. Обавештење о закљученом уговору

 

Набавка тонера и канцеларијског материјала

 ЈН 02/2020

 Јавна набавка мале вредности

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о обустави поступка – партија 1
4. Одлука о додели уговора – партија 2
5. Обавештење о обустави поступка – партија 1
6. Обавештење о закљученом уговору – партија 2

 

Услуге чишћења пословног простора у Заводу за заштиту споменика културе града Београда

ЈН 01/2020

јавна набавка мале вредности

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавешетење о закљученом уговору

 

 

 

Враћање бронзане скулптуре Победника у Београд

Приликом посете и радног састанка стручног тима Завода за заштиту споменика културе града Београда, представника извођача и стручног и конзерваторског надзора, атељеу вајара др Зорана Кузмановића који завршава радове на обнови бронзане скулптуре Споменика Победнику, донета је одлука да се 12.02.2020. године Победник врати на Београдску тврђаву. Наредног дана, 13.02.2020. године од 10-16 часова сви заитересовани грађани биће у прилици да погледају изложену скулптуру на платоу Горњег града у непосредној близини постамента. Враћање на постамент је предвиђено за петак 14.02.2020. године.

pobednik foto zavod za zastitu spomenika kulture grda beograda

Конзерваторски надзор над изведеним радовима на статичкој санацији, реконструкцији и рестаурацији Земунске тврђаве на Гардошу

У Заводу за заштиту споменика кулуре града Београда 2016. године урађен  је Идејни пројекат реконструкције и рестаурације Земунске тврђаве, предвиђен планом рада Завода и финансиран од стране Секретаријата за  културу града Београда. Пројектанти су архитекте конзерватори Љиљана Конта и Раде Мрљеш. Пројектом је предвиђена статичка санација  и обнова обрушене југоисточне куле и рестаурација лица бедема. Циљ израде пројекта био је да се остаци бедема Земунске тврђаве консолидују и рестаурирају у оној мери у којој постоје поуздани подаци о њеном изгледу, али и да се афирмише један од најлепших видиковаца у Београду. Такође је било важно да се кроз презентацију културног добра препозна основни габарит цитаделе, као и њена форма.

IMG_6565_resize

На Земунској тврђави су до сада у два наврата вршена археолошка истраживања  чији  су резултати  коришћени као полазиште  за израду пројекта. На основу археолошких истраживања утврђена је дубина темеља, оригинална кота пода тврђаве, као и врста земљишта. Под некадашњег утврђења налази  се 2,5м ниже у односу на садашњу коту платоа која је формирана приликом изградње Миленијумске куле када је  плато тврђаве издигнут насипањем  шута у висини од 2,5м. Културни археолошки слојеви се могу очекивати  тек испод 2,5м дубине.

 

 

WE7N8336_resize

Директорка Завода Оливера Вучковић је иницирала сарадњу са Општином Земун, којој је достављен пројекат како би се спровела и реализација радова на обнови Земунске тврђаве. Пројекат  је подељен на две фазе што је омогућило прибављање  предвиђених средстава  из различитих извора. Прву фазу пројекта, која  је  обухватала радове на статичкој санацији и обнови југоисточне куле, финансирало је  Министарство правде,  док  је другу фазу, која је  обухватала рестаурацију лица бедема осталог дела тврђаве, финансирало Министарство трговине, туризма и телекомуникација.

IMG_1199_resize

Конзерваторски надзор вршио је Завод за заштит споменика културе града Београда, архитекте Љиљана Конта и архитекта Раде Мрљеш. Због комплексности радова на статичкој санацији југоисточне куле вршен је и пројектантски надзор статике који је вршио Саша Стругар, диг.

IMG_1365_resize

Радови су започети у децембру 2018. године  са предвиђеним роком за  завршетак у  јуну 2019. године. У оквиру прве фазе радова предвиђен је машински земљани ископ  до дубини  од 2,5м, а затим ручни, до доње коте темеља постојећих  кружних зидова југоисточне куле који су се, на основу  археолошких истраживања,  очекивали 8м ниже од платоа тврђаве. Како уклањање земљаног насипа у тако великој висини  није могло  да се изведи  без претходног обезбеђења темељне јаме и самих зидова тврђаве, ангажован је  пројектант статике који је након увида у реално стање доставио прорачун обезбеђења  и технологију ископа.

IMG_2806_resize

На предлог статичара су, из безбедносних разлога, демонтирани делови бедема који су представљали потенцијалну опасност за наставак радова на копању темељне јаме,  како за извођача тако и за објекте у подножју  куле.

IMG_2813_resize

Током ископавања утврђено је да је дубина темеља  југоисточне куле  на знатно вишој коти, на  дубини од 2м,  што је захтевало поновно ангажовање статичара и измену-допуну пројекта статике. Новим статичким решењем предвиђена је израда кружне бетонске греде испод постојећих темељних остатака југоисточне куле и утискивање 10 мега шипова на дубину од 8-10м. По завршеном фундирању, изливена је АБ плоча са потпорним зидом према пројекту,  темељна јама је затрпана земљом и озидан је кружни зид југоисточне куле у висини од 90см.

IMG_4983_resize

Паралелно са првом фазом започети су припремни радови и за другу фазу. Земљани радови  на формирању техничких ровова у оквиру друге фазе  су се изводили ручно. Технички ровови  су формирани  око зидова  како би се дошло до оригиналних лица  одакле  се настављала  њихова рестаурација

Рестаурација остатака тврђаве вршила се уз поштовање постојеће материјализације и начина зидања. Зидови тврђаве просечне ширине 2,4м  зидани су  употребом камена кречњака у виду трпанца  и са  лицима од  опеке старог формата у кречном малтеру. Обновом југоисточне куле и доградњом недостајућих надземних делова траса источног и западног бедема у висини од 90см у потпуности је обновљен  некадашњи габарит  тврђаве.  Југоисточна кула је  подигнута у висини парапета како би се очувала  њена  функција видиковца, док су преостале три угаоне куле задржане у постојећој висини од око 2м.

Пројектом  рестаурације и реконструкције Земунске тврђаве, није било могуће предвидети обнову и презентацију југозападне куле, јер претходно спроведена археолошка истраживања нису дала потребне податке о постојању улаза у кулу, због чега је југозападна кула  као једина у потпуности озидана и затворена кула,  насута  земљом и остављена без могућности   приступ са платоа тврђаве.

Приликом ископавања техничких ровова са спољашње стране југозападне куле откривена су два наспрамна лучно засведена улаза у кулу и то један  према унутрашњем платоу тврђаве, а други  према летњој позорници. Улази су  били испод садашњег  нивоа терена  и преко њих се улазило у кулу на нивоу оригиналног пода  тврђаве. Ово откриће омогућило је  презентацију  оригиналне коте пода цитаделе,  једино могуће  у оквиру југозападне куле, формирањем бетонског степенишног крака уз унутрашњу страну јужног бедема.

Задржана су два постојећа приступна степеништа тврђави, на оси север-југ. Главно приступно степениште са паркинга је са постојеће позиције испред бедема транслаторно померено и формирано у оквиру бедема, на месту и у ширини некадашње капије за улаз у тврђаву. Ширина капије је утврђена на основу каменог подеста испред бедема који је откривен  приликом отварања архитектонске сонде. Ширина  подеста се поклапала са траговима остатака  бочног зида капије у оквиру бедема.

Поплочавање  нових стаза  на платоу тврђаве усклађено је са постојећим, док се не стекну услови за израду  целовитог  партерног уређење платоа  које ће бити  предмет посебног пројекта.

Рок за завршетак грађевинских радова је због оправданих разлога продужен до новембра 2019. године када су радови званично и завршени.

Паралелно са извођењем грађевинских радова постављени су каблови за декоративно осветљење Земунске тврђаве тера светиљкима  и функционално  осветљење платоа преко стубова.

Миленијумска кула није  била предмет радова.

Споменик културе, Земунска тврђава  је лоцирана  у просторној културно-историјској целини Старо језгро Земуна, која је проглашена  за културно добро од великог значаја за Републику (Сл. гласник СРС бр.14/79).

 

 

Извођење радова на реконструкцији и рестаурацији Великог степеништа Савског шеталишта на Београдској тврђави

Последњих дана јуна 2019. године завршена је реконструкција и рестаурација Великог степеништа Савског шеталишта на Београдској тврђави. Пројекат и конзерваторски надзор над извођењем радова је радио Завод за заштиту споменика културе града Београда.

snimak iz drona_resize

F_1042 (76)_resize

F_1042 (74)_resize

Велико степениште са терасом је смештено на простору Југозападног тврђавског фронта, односно на месту где се раније налазио ров са контраескарпом, као и скривени пут. До уређења овог дела тврђавског простра, дошло је током обимних радова на уређењу Парка Калемегдан након I светског рата. Идејни пројекат је ауторско дело Александра Крстића, шефа одсека за паркове.

Крстићев пројекат је предвидео монументално степениште са два правоугаона подеста, као решење за постојећу висинску разлику.

stanje pre radova_resize

Већ неколико година након наведених радова, извршена је и реконструкција Савског  шеталишта, највероватније због проблема статичке природе. Пројекат реконструкције је поверен архитекти А. Челпанбајева, тада запосленом у одсеку за уређење паркова, а  радови су вршени током 1932 и 1933. године.

Велико степениште и продужетак Савског шеталишта изграђени су на клизишту. Приликом бомбардовања 1941. године током Другог светског рата простор је био девастиран до извесне мере, а то се односи нарочито на декоративну обраду степеништа. Оштећено степениште је највероватније било обновљено током рата, у веома поједностављеној форми, лишеној некадашње монументалности. Током 50-их и 60-их година XX века простор степеништа и шеталишта је остао запуштен услед лошег одржавања. 1987. године је донета одлука да се приступи радовима санације и рестаурације и 1989. године  је урађена статичка санација, поново направљена ограда, постављена нова газишта. Урађена је и коса степенишна плоча, која је затегама и контратеговима анкерована на носивом тлу. Овај метод санације терена и степеништа показао се као добар и решио је проблем везан са статиком. Међутим избор камена за монолитна газишта се показао као лош. Наиме, брачки кречњак од кога су тада урађена газишта по својим физичко-механичким својствима не одговара намени. Камен је брзо почео да пропада, због лоше отпорности на мраз појавиле су се многобројне пукотине, које су се временом увећавале и на многим местима је дошло до значајног губитка каменог материјала. Последња санација Великог степеништа рађена је 2006. године и том приликом су пукотине заливене цементним малтером, поједине вештачким каменом непознатог састава, док су већи недостаци надомештени плочастим каменим закрпама у цементном малтеру. Овакав метод санације убрзо је показао своје лоше стране, и на степеништу су се појавила још већа оштећења.

 

Опис радова из 2019. године

 

Током радова који су трајали четири месеца извршена је конзервација и рестаурација ограде степеништа изграђене од пешчара и реконструкција свих газишта и подеста који су били изграђени од кречњака са Брача.

 

Након уклањања степеника утврђено да је подлога у добром стању на више од 2/3 површине. Урађено је испитивање подлоге „pull off“ методом, и донета је одлука да се цементна кошуљица не обија, већ да се уради њена репарација на оштећеним деловима.pull off metoda ispitivanja stanja podloge_resize

Након детаљног прегледа ограде, одлучено је да се ограда неће демонтирати. Потребно је било урадити рестаурацију оштећења, извршити чишћење фуга и фуговање и израдити поломљене и недостајуће делове. Промене боје које се могу уочити на неким деловима су последица металних анкера којима је ограда спајана. Детаљном санацијом свих напрслина и отворених фуга спречено је даље продирање воде и контакт са гвозденим анкерима чиме је животни век ограде продужен. ograda pre radova_resize ostecenja kamene ograde_resize

Степеници су израђени од масивних монилитних камених газишта од кречњака из Даниловграда чија физичко-механичка својства више одговарају нашим климатским условима. Овај камен је изабран у сарадњи са петролозима као визуелно најприближнији а бољих својстава него претходни. Степениште је пре радова било у изузетно лошем стању, имало је бројне дубоке паралелне пукотине и листало се, многи делови степеника су били одломљени и недостајали су, тако да је степениште било опасно за посетиоце.

Захтеван део посла било је и чишћење ограде и скулптуре лава од прљавштине и графита. Скулптура је додатно на површини имала и наслаге фарбе којом су у нестручним интервенцијама маскирани графити. Након чишћења фарбе дошло се до слоја графита који су прекривали највећу површину скулптуре. Њихово скидање било је веома тешко али је интервенција успешно завршена због природе самог варијетета камена од кога је израђена. Већи проблем је био уклањање графита са ограде, где на појединим деловима графити нису могли бити потпуно уклоњени јер су продрли дубоко у структуру камена.

lav pre ciscenja grafita_resize

skulptura lava nakon uklanjanja farbe_resize

ciscenje grafita 2_resize

ciscenje grafita_resize

ciscenje skulpture lava_resizeciscenje skulpture_resize

Након сагледавања свих околности, појаве све већег вандализма, одлучено је да се цело степениште и ограда заштите антиграфитним премазом како би у случају оштећења насталих графитима иста могла бити уклоњена без трајног оштећења постојеће ограде и новоуграђених степеника.

restauracija ograde_resize

ciscenje ograde vodenom parom_resize

postavljanje novih kamenih gazista_resize

Као декоративни детаљ који је постојао на првобитном степеништу израђене су према архивским цртежима и фотографијама камене жардињере.

Реконструкцијом и рестаурацијом Великог степеништа враћена је његова потпуна функционалност и повећана безбедност посетилаца а овом веома значајном делу парка Калемегдан враћен је некадашњи изглед. Након реконструкције и рестаурације Малог степеништа завршене прошле године настављено је уређење Савског шеталишта, које ће се наставити реконструкцијом Видиковца у продужетку Савског шеталишта за које је Завод за заштиту споменика културе града Београда такође израдио пројекат.

F_1042 (40)_resize

F_1042 (68)_resize

detalj ograde nakon radova_resize

F_1042 (32)_resize

pre i posle 3_resize

pre i posle 2_resize

pre i posle 1_resize

stepeniste izgled posle radova_resize

Архитектонско-конзерваторски послови 2019. година

Извођење радова на реконструкцији и рестаурацији Великог степеништа Савског шеталишта на Београдској тврђави

Конзерваторски надзор над изведеним радовима на статичкој санацији, реконструкцији и рестаурацији Земунске тврђаве на Гардошу

Преглед изведених радова и најава повратка фигуре Победник

После деведесет и једне године од постављања, у периоду од 03. септембра, када су почели радови, до почетка 2020. године, изведени су највећи и најобухватнији радови на рестаурацији Споменика Победнику.

 1. Завршени су радови на статичкој санацији темеља споменика

Изрaђeнo je 8 бушeних шипoвa Ф400 прoсeчнe дужинe 10м. Бeтoнирaњу aрмирaнo бeтoнскe нaглaвнe грeдe претхoдилo je ручнo искoпaвaњe рoвa и пoстaвљaњe aнкeрa Ф20 (вeзa сa пoстojeћим тeмeљoм) и aрмaтурe, као и изрaдa oплaтe. Сви рaдoви нa извoђeњу шипoвa и aрмирaнo бeтoнскe нaглaвнe грeдe били су прaћeни рeдoвним гeoдeтским снимaњимa. Контролна геодетска мерења слегања споменика и провера вертикалности показала су да померања и слегања нема.

Radovi na statickoj sanaciji 1 Radovi na statickoj sanaciji 2

 1. Завршени су конзерваторско рестаураторски радови на стубу и постаменту

Конзерваторско рестаураторски радови на стубу и постаменту Споменика Победнику су у потпуности завршени. Комплетно је завршено чишћење црних кора са површина камена, пломбирање оштећених делова камених површина, ињектирање, фуговање спојница и наношење антиграфитне и хидрофобне заштите.

Konzervatorski radovi na stubu 1 Konzervatorski radovi na stubu 2 Konzervatorski radovi na stubu 3

 1. Приводе се крају радови на скулптури Победник

Radovi na skulpturi - srafovi Radovi na skulpturi 1 Radovi na skulpturi 2 Radovi na skulpturi 3

У атељеу вајара Зорана Кузмановића завршени су радови на зaтварању и заваривању, oдгoвaрajућoм лeгурoм, свих oтвoра oд мeтaкa и гeлeрa, као и уградња прохромске конструкције унутар скулптуре (крoз oбe нoгe, труп, дeсну руку, мaч). Урађена је консолидација унутрашњих спојева и заштита шрафова. Скулптура је била састављена из више делова повезаних помоћу 132 шрафа. Након 90 година, стање неких шрафова је било изузетно лоше. Сада су сви шрафови очишћени и заштићени специјалним премазима од даље корозије, а сваки шав је додатно обезбеђен новим заварима.

У току су радови на дoњoj, стубнoj флaнши, прoвeри и пoпрaвци прeoстaлих мaњих, нeдoстaтaкa и oштeћeњa нa скулптури, као и радови на чишћeњу пoвршинe скулптурe и кoнсoлидaциja пaтинe. На постаменту је потребно урадити уградњу дела конструкције којом ће бити повезана скулптура и стуб. По завршетку ових радова, а свакако пре Дана државности, када то дозволе временске прилике, скулптура Победника, биће враћена на постамент.