Земунско гробље


Аутор: Миодраг А. Дабижић
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд, 2015.


Као дугогодишњи осведочени истраживач Земуна, његове историје и наслеђа, материјалних споменика и друштвено-културног живота, Миодраг А. Дабижић је у својој детаљно обрађеној студији о Земунском гробљу на најстаријем делу града – Гардошу дао нови, огроман допринос сазнањима о некадашњим жи­тељима овог мултиетничког града, на примерима са­чуваних надгробника на парцелама православног, ка­толичког и јеврејског гробља.

Студија Миодрага А. Дабижића је резултат дугого­дишњег преданог ауторовог рада како на терену, тако и у домаћим и страним архивама и библиотекама, али и захваљујући коришћењу усмених казивања ста­ријих житеља чија су сведочења често једини извори сазнања о појединим грађанима или догађајима. Та врста оралне историје, заједно са акрибично унетим подацима из већ објављене грађе, уткана је у ову сту­дију и чини је стога изузетно значајном и јединстве­ном. Поред тога велики број репродукција садашњег стања и документарног материјала из ранијих периода у великој мери обогаћују књигу и чине је комплексном и комплетном.

Из рецензије др Ирине Суботић