ПОШТАНСКЕ КОВЕРТЕ И МАРКЕ

Завод за заштиту споменика културе града Београда је у 2012. године остварио сарадњу са Јавним предузећем ПТТ на издавању пригодних поштанских коверти и марака. Пригoднe пoштaнскe мaркe сe кoристe за рeдoван пoштaнски саобраћај, а имajу нaмeну и у филaтeлистичкe сврхe. У оквиру едиције Уметност и архитектура публиковане су коверте и марке са мотивима три београдска споменика културе: Телефонска централа, Хотел „Москва“ и Робни магазин.